Monument to Vladimir Lenin
Adress
Samara, pl. Revolyutsii (Revolyutsii Square)
Category
federal
Type
monument of art
Date
1889, 1927
Architect
V.O. Sherwood, M.G. Manizer
Architectural style
V.O. Sherwood, M.G. Manizer