High School of A.S. Mezhak-Khovanskaya
Adress
Samara, 74, ul. Chapayevskaya/ 51, litt.A, B, ul. Ventseka
Category
regional
Type
landmark
Date
1875, 1903
Architect
G.N. Moshkov
Architectural style
modern